Resevillkor

Nedan angivna resevillkor samt övrig information och sakuppgifter på The Green Guides hemsida reglerar förhållandet mellan resenären och arrangören, The Green Guide AB. Nedanstående villkor kompletterar och/eller preciserar Svenska Resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna resevillkor, (https://srf-org.se/fakta-juridik/) vilka The Green Guide följer. I avtalet ingår också särskild information som skickats till resenären avseende ändringar eller kompletteringar. I den mån nedanstående villkor avviker från SRF:s allmänna resevillkor gäller här angivna villkor. The Green Guides villkor följer även bestämmelserna i Paketreselagen (2018:1217). Ångerrätt enligt Distansköplagen (2005:59) gäller inte vid avtal om paketresor.

Vänligen observera, avseende våra skräddarsydda resor appliceras inte våra egna resevillkor utan endast SRF’s allmänna resevillkor. 

 

Anmälan

Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären.

I och med anmälan accepterar resenären The Green Guides resevillkor, och anmälan blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning, om inte annat avtalats. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

 

Reservlista

Avseende våra större resor krävs att en mängd arrangemang ordnas långt innan avresedatum. Anmälan för dessa resor kan därför komma att låsas vid ett visst angivet datum som framgår av resans beskrivning på hemsidan. Efter anmälan låsts finns dock möjlighet att skriva upp sig själv eller sitt sällskap på en reservlista för resan. Platser erbjuds sedan från reservlistan efter fritt urval av The Green Guide beroende på uppkommen möjlighet, resesällskapets storlek etc. Anmälan kan därefter erbjudas av The Green Guide med kort varsel, inom den tidsperiod då anmälan stängt och fram till dagen innan avresedagen, på grund av avhopp eller liknande omständigheter.

 

Betalning av resa

Betalning av vald resa sker i steget ”kassan” på hemsidan. Resenären måste fylla sina uppgifter i bokningsformuläret i kassan för att därefter kunna fortsätta till betalningssteget. Resan betalas sedan antingen direkt via hemsidan med kortbetalning eller genom att välja fakturering/delbetalning via Resurs Bank. Fullständiga villkor avseende betalning via Resurs Bank återfinns i nästa betalningssteg om detta alternativ väljs. The Green Guide ansvarar inte för de villkor som erhålls av Resurs Bank eller tredje part.

Om The Green Guide inte erhållit full betalning inom 24 timmar efter genomförd kortbetalning, kan resan komma att betraktas som annullerad och eventuellt säljas till annan resenär. Vid reservlista ska betalning av resan, när resenären tackat ja till reservplatsen, ske på samma sätt som vid ordinarie bokning om inte annat bestäms. Vid utebliven betalning kan resan komma att betraktas som annullerad och eventuellt säljas till annan resenär.

 

Resenärens ändring av reseavtalet

För varje ändring av reseavtalet som företas av resenären efter erlagd bokning debiteras en kostnad i enlighet med The Green Guides merkostnader, beloppet uppgår till mellan 300-500 kr. Om felaktighet beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären.

Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan exempelvis vara att transportföretag eller annan som arrangören anlitat enligt gällande regler ska godta byte av resenär. Vid möjlig överlåtelse av resa betalar resenärerna de tillkommande kostnader bytet medför för arrangören.

 

Pass och visum

För vissa resor som arrangeras av The Green Guide krävs pass och visum. I bokningsbekräftelsen anges om pass eller såväl pass och visum krävs för resan. Arrangören ombesörjer ansökan om visum när detta ingår i resans pris eller har beställts extra av resenären, förutsatt att resenären följer de anvisningar som lämnas av The Green Guide. Pass ska för att accepteras alltid vara giltigt minst sex månader efter hemresa.

Resenär som inte är medborgare i stat inom EES ansvarar själv för att ta reda på vad som gäller i fråga om pass och visum. Sådan resenär kan i undantagsfall, beroende på vilket land resenären är medborgare i, också komma att helt själv behöva ansvara för ansökan om visum och själv betala avgifter för visum, även om visum ingår i resans pris. Kontakta oss gärna före bokning vid denna typ av frågor.

 

Prisindex vid resor till utlandet

Om valutakurser, priser för flygresor eller dylikt ändrar sig väsentligt förbehåller The Green Guide sig rätten att höja priserna på de resor som sker till utlandet. Om prisökningen utgör 8% eller mer av resans totala pris, har resenären rätt att avbeställa resan och därmed återfå betalning för resan. Resenären måste meddela The Green Guide att avtalet sägs upp inom 10 dagar från det att resenären informerades om prishöjningen, annars blir resenären bunden av det nya avtalet. The Green Guide måste informera om eventuella prishöjningar på grund av ovanstående omständigheter senast 20 dagar innan avresedagen. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

 

Ändrings- och avbeställningsregler

Vänligen observera att nedanstående villkor i punkt 1-3 avser våra större resor överskridande två dagar.

  1. Avbeställes resan fram till 60 dagar före avresedagen, återbetalas hela resans pris.
  2. Avbeställes resan mellan 59 och 31 dagar före avresedagen är kostnaden 50% av resans totala pris.
  3. Avbeställes resan senare än 30 till 0 dagar före avresedagen är kostnaden 100% av resans totala pris.

 

Vänligen observera att nedanstående villkor i punkt 4 avser våra mindre resor och dagsturer som innefattar max två dagar.

  1. För en fullständig återbetalning måste avbokning ske minst 7 dagar innan avresedagen, eller inom 24 timmar efter köpet.

 

Kompletterande bestämmelser gällande resor med reguljärflyg:

  1. För resor med reguljärflyg måste separat flygbiljett beställas till varje resenär. Enligt gällande regler kan en biljett inte ändras sedan biljetten är utställd, vilket sker cirka tre veckor före avgångsdatum beroende på flygbolagens praxis. Varje ändring av utställd biljett betraktas därför som en avbeställning och nybokning, och avbeställningsreglerna nedan gäller därmed även ändringar.
  2. Resenären är ansvarig för att det namn som anges i bokningsbekräftelsen stämmer (inkl. stavning) med namnet i det pass resenären ska använda under resan. Om namnet inte stämmer är resenären ansvarig för att meddela detta till arrangören utan dröjsmål. Resenären är ansvarig för de eventuella kostnader som kan uppkomma med anledning av rättelse av namn eller namnbyte. Denna kostnad kan även inkludera kostnad för beställning av nya flygbiljetter (se ovan under punkt 4).
  3. Individuellt bokade flygbiljetter återbetalas ej.

 

Flyg och andra transportmedel

Möjlighet till anslutningsflyg från andra städer kan i vissa fall ordnas, då mot pristillägg. Det finns möjlighet att boka resepaketen till utlandet utan flyg inkluderat, om så sker reduceras resans pris med ett av The Green Guide förutbestämt belopp beroende resepaket. Ansvaret gällande exempelvis hastigt uppkomna förändringar eller förseningar i flyg-, tåg- och busstransporter som ligger utanför The Green Guides kontroll och vilka medför problem eller olägenheter för resenären att exempelvis nå resans startpunkt eller försvårar hemkomst efter resan, åvilar respektive transportföretag. The Green Guide tillhandahåller endast reguljärbiljett, vilket inkluderas i resans totala pris.

 

The Green Guides förpliktelser

The Green Guide förpliktar sig att genomföra resan så som den beskrivs på hemsidan. Om det inte finns tillräckligt stort antal deltagare på en gruppresa kan The Green Guide komma att ställa in resan enligt nedan angivna tidsfrister. Meddelande om att en resa ställs in på grund av för få anmälda deltagare eller annan förekommen anledning ska lämnas senast:

 

  • 20 dagar före avresa om resan varar längre än 6 dagar.
  • 7 dagar före avresa om resan varar mellan 2 och 6 dagar.
  • 48 timmar innan avresa om resan varar kortare än 2 dagar.

 

Med “tillräckligt antal” avses det i informationen om resan lägsta angivna antalet deltagare. Om det uppstår händelser som gör det omöjligt att genomföra resan såsom den beskrivs på hemsidan (force majeure) har The Green Guide rätt att genomföra ändringar gällande exempelvis vägsträckningar, planerade besök eller boende till likvärdiga alternativ. Ovanstående omständigheter ger även arrangören rätt att ställa in resan mindre än 30 dagar före avresa oavsett resans längd. Om arrangören ställer in resan återbetalas resenären i sin helhet.

Information om resplan, hotell, programinslag, dagsplan etc. kan komma att ändras fram till avresan, men även efter att resan påbörjats. Detta beroende på omständigheter som står utanför arrangörens kontroll eller på arrangörens medvetna beslut, vid exempelvis byte av hotell. I samtliga fall har arrangören som ambition att erbjuda ett reseprogram som på ett likvärdigt sätt kompletterar det ursprungliga programmet. Förändringar av detta slag medför normalt ingen reduktion av resans pris.

 

Resenärens förpliktelser

Resenären ska vid resa utomlands ha med sig giltig flygbiljett och giltiga identitetshandlingar. Resenären bör inneha en utökad reseförsäkring inklusive avbeställningsskydd. Resenären förpliktar sig att efterleva de regler och bestämmelser som anges av exempelvis offentliga myndigheter och The Green Guides representanter. Resenären har själv ansvar för att förvara den under cykelresor tillhandahållna cykeln på ett betryggande sätt under den tid den inte är omhändertagen av The Green Guide eller någon av våra samarbetspartners. Resenären är själv ansvarig för att följa lag och ordning, trafikregler och, i förekommande fall, iaktta måttfullhet vid intag av alkohol under resan.

 

Bagagetransport

Den bagagetransport som ingår i vissa resor är begränsad till den tyngre delen av bagaget, och det är inte tillåtet att lämna värdesaker som kamera, pengar, smycken eller dylikt med bagagetransporten. Resenären har ansvar för att transportera och förvara sina värdesaker under resan.

 

Fel eller brister

Vid eventuella fel eller brister ska resenären omgående påtala detta till The Green Guides representant på plats eller direkt ta kontakt med The Green Guides organisation, så att felet om möjligt omedelbart kan åtgärdas; om resenären brister i att omgående påtala felet kan resenären förlora rätten till eventuell kompensation.

 

Inskickade foton

The Green Guide förbehåller sig rätten att utan ersättning publicera bilder och foton från genomförda resor som skickats in till oss. Genom att insända fotografier från resor och turer till The Green Guide godkänns därmed denna hantering.

 

* * * * * *

 

The Green Guide AB
Helmfeltsgatan 17
254 40 Helsingborg
Telefon: +46768 13 19 68
E-post: info@thegreenguide.se
Organisationsnummer: 559191-0525
VAT nr: SE559191052501
Arrangörens kompletterande villkor är skyddade av upphovsrätt.

© The Green Guide

Villkor uppdaterade senast den 9 februari 2022.

Pin It on Pinterest